Η συμβολή των ναυτιλιακών βιβλιοθηκών στην εκπαίδευση, στην έρευνα και στην ανάπτυξη

Το Δίκτυο Ναυτιλιακών Βιβλιοθηκών (ΔΙ.ΝΑΥ.ΒΙ) δημιουργήθηκε από βιβλιοθήκες που διαθέτουν και προσφέρουν σημαντικές ναυτιλιακές και ναυτικές συλλογές και υπηρεσίες. Ένα βασικό ερώτημα όμως είναι εάν αυτές οι συλλογές και υπηρεσίες καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες του ναυτιλιακού τομέα στην Ελλάδα και αν όχι, τι επιπλέον χρειάζεται ώστε να καλυφθούν.
Κοινό όραμα των βιβλιοθηκών του ΔΙ.ΝΑΥ.ΒΙ είναι η βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών και συλλογών τους μέσω της συνεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, βασικό παράγοντα αποτελεί ο εντοπισμός του τρόπου βελτίωσής τους, μέσω της συζήτησης και της ανταλλαγής απόψεων με αντιπροσωπευτικά άτομα από το εξυπηρετούμενο κοινό τους.
Αυτός είναι και ο στόχος της προτεινόμενης εσπερίδας, στην οποία θα θιγούν ενδιαφέροντα θέματα όπως:

  • Η δραστηριότητα του ΔΙ.ΝΑΥ.ΒΙ μέχρι στιγμής και της κάθε μίας από τις βιβλιοθήκες που το απαρτίζουν, σε σχέση με το κοινό όραμά τους.
  • Ποιες είναι οι ανάγκες των χρηστών των ναυτιλιακών βιβλιοθηκών, από τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέχρι και την έρευνα;
  • Υπάρχει χώρος επιπλέον εξυπηρέτησης στους επαγγελματίες του χώρου;
  • Πώς μπορούν να διαμορφωθούν τα προγράμματα Πληροφοριακής Παιδείας για τη μέγιστη προσφορά στον ναυτιλιακό τομέα;
  • Στρατηγικός σχεδιασμός του δικτύου

2020 AACSB Accreditation Standards: Τι συνεπάγονται για τους βιβλιοθηκονόμους των Σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων;

Ilana Stonebraker και LuMarie F Guth για το ΔΙ.Ο.ΒΙ.

Το Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB International), το οποίο πιστοποιεί πάνω από 530 σχολές διοίκησης επιχειρήσεων μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυκλοφόρησε to 2020 ένα νέο έγγραφο πιστοποίησης των Σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων (Business Schools). Σε αυτήν την παρουσίαση, οι ομιλητές θα παρουσιάσουν εν συντομία τις νέες τάσεις, δείχνοντας αναδρομικά τη σχετικότητα της βιβλιοθήκης με τα πρότυπα AACSB και μια επισκόπηση στην ανάπτυξη νέων προτύπων πιστοποίησης. Θα επικεντρωθούν στα σημεία των νέων προτύπων στα οποία οι βιβλιοθηκονόμοι μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, δίνοντας ένα πιθανό σχεδιάγραμμα για τους τρόπους που μπορούν να συνδυάζουν τα σεμινάρια πληροφοριακού γραμματισμού με τους εκπαιδευτικούς στόχους της ακαδημαϊκής κοινότητας. Για παράδειγμα, τα νέα πρότυπα δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην έννοια της «δια βίου μάθησης», συμπεριλαμβανομένης της κριτικής σκέψης, της αναλυτικής σκέψης και της δημιουργικής σκέψης. Αυτές είναι έννοιες που συνδυάζονται με τη θεωρία της διδακτικής της Επιστήμης της Πληροφόρησης και τομείς όπου οι βιβλιοθηκονόμοι των Σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων μπορούν να συνεισφέρουν στο πρόγραμμα σπουδών. Αυτό το ζωντανό διαδικτυακό σεμινάριο θα περιλαμβάνει μια καθοδηγούμενη συζήτηση με τους συμμετέχοντες. Το σεμινάριο ενδιαφέρει κυρίως τους Επιστήμονες της Πληροφόρησης/Βιβλιοθηκονόμους που εργάζονται σε εκπαιδευτικούς φορείς. Θα ενημερωθούν για τα νέα πρότυπα που θέτουν οι διεθνείς οργανισμοί πιστοποίησης εκπαιδευτικών φορέων τα οποία συνεπάγονται νέες απαιτήσεις του επαγγέλματός εντός ενός πιστοποιημένου φορέα από διεθνή οργανισμό πιστοποίησης. Η αναζήτηση χρηματοδότησης από τα Πανεπιστήμια εξ αιτίας και του νέου κανονιστικού πλαισίου στην Ανώτατη Εκπαίδευση ενδεχομένως θα τα οδηγήσει σε αναζήτηση λύσεων διεθνούς πιστοποίησης οι οποίες θα επηρεάσουν αναπόφευκτα τις απαιτήσεις αποδοτικότητας των Βιβλιοθηκών εντός των πιστοποιημένων φορέων.

Γλώσσα παρουσίασης: Aγγλικά


Η εξέλιξη των υπηρεσιών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες

Dr. David J. Cowen για την Ομάδα Γεωγραφικών Βιβλιοθηκών

Η ενότητα αυτή θα εστιάσει στην παροχή υπηρεσιών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ)/Geographical Information Systems (GIS) από τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες υποστηρίζοντας ότι μια ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη αποτελεί το φυσικό, ασφαλή και φυσικό χώρο, τον προορισμένο να αναλάβει τον κύριο ρόλο στη διεύρυνση των εφαρμογών αυτών στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Η εκτεταμένη επισκόπηση της βιβλιογραφίας και τα αποτελέσματα ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί στους βιβλιοθηκονόμους ΓΣΠ (GIS) θα αναδείξουν τον μετασχηματισμό που έχει προκύψει από το εύρος των προσφερόμενων υπηρεσιών από τις βιβλιοθήκες υποδηλώνοντας την εξέλιξη στη διάχυση της καινοτομίας. Ενώ βιβλιοθήκες μεγάλων ερευνητικών ιδρυμάτων πειραματίστηκαν με τα ΓΣΠ (GIS) στις αρχές της δεκαετίας του ’90 εν τούτοις, γενική πρακτική αποτέλεσε η εισαγωγή νέων υπηρεσιών από τους βιβλιοθηκονόμους αφής στιγμής η σχετική τεχνολογία απλοποιήθηκε, και έγινε πιο φιλική και αποτελεσματική. Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες το ποσοστό υιοθέτησης υπηρεσιών ΓΣΠ (GIS) επηρεάστηκε από τη ζήτησή τους, τα κίνητρα των βιβλιοθηκονόμων, τη διατιθέμενη τεχνολογία, και τη διαθεσιμότητα πόρων, παράγοντες που οδήγησαν σε μια ευρεία αποδοχή και χρήση των ΓΣΠ (GIS) για απλές διαδικτυακές εφαρμογές χαρτογράφησης. Τα αποτελέσματα έρευνας σε πάνω από 190 ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αναδεικνύουν ότι αυτές εμπίπτουν σε τουλάχιστον τρία επίπεδα ωριμότητας αναφορικά με το εύρος των παρεχόμενων γεωχωρικών υπηρεσιών. Σε αρχικό επίπεδο, μια βιβλιοθήκη διαθέτει συχνά διαδικτυακούς ιστότοπους με ποικίλους σχετικούς συνδέσμους σε πηγές, ενώ στο ενδιάμεσο επίπεδο, η βιβλιοθήκη μπορεί να παρέχει και συμβουλές σχετικά με τη χρήση και την πρόσβαση σε δεδομένα και λογισμικό. Ωστόσο, σ’ ένα μεγάλο αριθμό πανεπιστημίων η βιβλιοθήκη έχει γίνει το επίκεντρο για την υποστήριξη και εκπαίδευση στα ΓΣΠ (GIS). Επιπρόσθετα, σε πολλά ιδρύματα που δεν διαθέτουν τμήματα γεωγραφίας, υπάρχει αυξημένη ζήτηση στην εμπλοκή των βιβλιοθηκονόμων στην εκπαίδευση των χρηστών σχετικά με το χωρικό γραμματισμό και την ανάλυση.

Γλώσσα παρουσίασης: Aγγλικά